Your basket contains 0 items
Checkout Now >

Våre betingelser

Følgende bestillings- og kjøps-betingelser fra GROOS AS gjelder om ikke annet er avtalt:

Generelt:
Angitte vilkår regulerer kjøps-betingelsene på varer og tjenester levert fra GROOS AS (heretter kalt "GROOS AS") til kunden.

Bestilling/ordrebekreftelse:
På alle bestillinger vil kunden motta en ordrebekreftelse på ordren for kontroll og godkjenning. På den måten blir ordren levert i henhold til deres ønsker, og faren for feil reduseres. Ordrebekreftelsen inneholder info om produkt og leietid, samt avtalte priser.. Ordren anses som gyldig og bindende dersom ikke kunden har gitt tilbemelding innen 2 -to- virkedager.

Avbestilling:
Alle bestillinger er endelig og kan ikke avbestilles uten at dette er skriftlig avtalt med GROOS AS.

Priser og levering:
Alle priser er oppgitt eks. frakt og MVA, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av sesong, helligdager etc. GROOS AS vil belaste kunden med faktureringsomkostninger, frakt og forsikring på NOK 75,- pr. ordre.

Betalingsbetingelser:
Betaling skjer umiddelbart etter bestilling. Betaling av depositum betales senest ved overlevering av nøkkel/produkt. Bestilling er kun gyldig når vi har mottatt betaling. Dersom vi ikke har mottatt betaling, forbeholder vi oss retten til å selge/leie ut våre produkter til andre.

Leveringsnekt/kansellering:
GROOS AS forbeholder seg rett til å kansellere bestillinger dersom brukeren oppfyller våre krav i forhold til alder, sertifikat eller bekreftet plettfri vandel. Dersom GROOS AS kansellerer bestillingen, har kunden rett på å få tilbakebetalt fullt oppgjør.

Minimumsordre:
GROOS AS har rett til å underkjenne alle ordre, og kan la være å ekspedere denne dersom man ikke ser seg i stand til å levere den ihht ønske. GROOS AS skal varsle kunden senest en uke før leveranse/overlevering skal skje. 

Kunden plikter:
Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser GROOS AS eller GROOS AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nevnte vilkår. Kunden skal sørge for at bilen leveres tilbake i rengjort stand. Evt skader eller tillegg som resultat av dårlig renhold som ikke er akseptert av GROOS AS, dekkes av kunden.


Reklamasjon:
Reklamasjon skjer i henhold til kjøpslovens bestemmelser. 

Mangler / Avhjelp:
Ved evt motorstopp / stans eller andre kritiske feil, dekker GROOS AS gjennom deres forsikringsselskap erstatning for tjenesten/varen kunden har kjøpt. Erstatningen gjelder ihht reglene til forsikringsselskapet GROOS AS har tegnet.
GROOS AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av GROOS AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med GROOS AS, dekkes ikke disse utgiftene av GROOS AS.

Angrefrist:
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av kjøper (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold:
GROOS AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis GROOS AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor GROOS AS´s kontroll, og som GROOS AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ansvar:
GROOS AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GROOS AS`s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene:
GROOS AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur:
Er GROOS AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, naturkatastrofe(r), samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er GROOS AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Vilkårene gjelder for alt salg fra GROOS AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

www.2checkout.com